ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 ก.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ้านนา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
12 ก.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 มิ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 มิ.ย. 2564
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 พ.ค. 2564
6 การลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 พ.ค. 2564
7 แบบรับลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 พ.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.บ้านนา เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 พ.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 เม.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19